ติดต่อเรา

ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน
 • ชื่อหน่วยงาน
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
   
 • ที่ตั้ง
  เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000
   
 • เบอร์โทรศัพท์
  Tel :: 0-4274-3682
 • Fax :: 0-4274-3682
 • เว็บไซต์ http://agt.snru.ac.th
 • อีเมลล์ 


ศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีการเกษตร 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์ 4 7 0 0 0

โทรศัพท์ 0 - 4 2 7 4 - 3 6 8 2  โทรสาร 0 - 4 2 7 4 - 3 6 8 2

http://alumni.agt.snru.ac.th/