ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงแขกดำนาปลูกข้าว ณ แปลงนาสาธิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร 2559วันที่ : 9 ส.ค. 2559
ที่มา :
อ่าน : 352

 


ศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีการเกษตร 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์ 4 7 0 0 0

โทรศัพท์ 0 - 4 2 7 4 - 3 6 8 2  โทรสาร 0 - 4 2 7 4 - 3 6 8 2

http://alumni.agt.snru.ac.th/